Compare Listings

Giáo viên người dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài và người VN

Giáo viên người dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài và người VNGiáo viên người nước ngoài dạy tiếng Việt Nam và tiếng Pháp tại nhà ở Thành phố Nha Trang.

. Tôi là người Pháp gốc Việt Nam sống ở Nha Trang.

Tôi dạy tiếng Pháp và tiếng Việt Nam cho những người Tây sống ở đây.

Tôi nói được thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

ĐT: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

. I am French from vietnamese origin living in Nha Trang.

I’m teaching French and Vietnamese for foreigners living here.

I can speak fluently French, Vietnamese and English.

Phone: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste

Professeur enseignant le Vietnamien et le Français à la maison à Nha Trang.

. Je suis Français d’origine vietnamienne vivant à Nha Trang.

J’enseigne le Français et le Vietnamien pour les étrangers vivant ici.

Je parle couramment le Français, le Vietnamien et l’Anglais.

Tel: 03-33-23-98-70

Email: ernestmodeste@yahoo.com

Messenger: Ernest Modeste