Compare Listings

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Teacher teaching Vietnamese and French languages at home at Nha Trang city.

Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Việt Nam và tiếng Pháp tại nhà ở Thành phố Nha Trang. . Tôi là người Pháp gốc Việt Nam sống ở Nha Trang. Tôi dạy tiếng Pháp và tiếng Việt Nam cho những người Tây sống ở đây. Tôi nói được thông thạo tiếng Pháp, tiếng Việt […]